[English] Giải thích FRIENDS – Season 1 – Episode 1 – Scene 15

Rachel: Guess what? Đoán xem (Rachel đang rất vui và chuẩn bị thông báo điều gì đó với mọi người)
Ross: You got a job?
Rachel: Are you kidding? I’m trained for nothing(tớ chẳng được đào tạo gì hết)! I was laughed out(bị cười vào mặt) of twelve interviews today.

Đọc tiếp “[English] Giải thích FRIENDS – Season 1 – Episode 1 – Scene 15”

[English] Giải thích FRIENDS – Season 1 – Episode 1 – Scene 9

Scene 9: A Restaurant, Monica and Paul are eating. Transcripts Monica: Oh my God!Paul: I know, I know, I’m such an idiot. I guess I should have caught on when she started going to the dentist four and five times a week. I mean, how clean can teeth get?– to catch on = to start becoming suspicious about sth: bắt đầu nghi ngờ thứ gì đó– how clean can teeth get: Paul kể người yêu cũ của mình đến nha sĩ 4,5 lần 1 tuần. Đáng lẽ anh ta phải nghi ngờ cô người yêu có gì đó với tên nha sĩ, chứ đi 4, 5 lần 1 … Đọc tiếp [English] Giải thích FRIENDS – Season 1 – Episode 1 – Scene 9